Aarup Lokalråd aug./sept. 2021

Drøftelser mellem Aarup Lokalråd og medlemmer af Assens Byråd

Den 24. august var der dialogmøde mellem Aarup Lokalråd og 6 medlemmer af Assens Byråd.

Det årlige dialogmøde er en af grundpillerne i ”Model for LOKALRÅD” i Assens Kommune. Dialogmødet skal medvirke til at fremme dialogen mellem de enkelte lokalsamfund/lokalråd – og derigennem give borgerne mulighed for at dagsordensætte emner af lokal betydning til drøftelse med en række politikere.

 

Ud over bestyrelsesmedlemmerne i lokalrådet, var Ole Møller fra Aktive Ældre som gæst, idet hans forening i Aaruphallen gerne vil være med i lokalrådet fremover. På lokalrådets årsmødet den 30. september vil der derfor blive foreslået en vedtægtsændring, så Aktive Ældre/ Aarup Hallen kan blive en del af de faste medlemmer i lokalrådet.

 

Emner på mødet
Mange emner blev vendt denne aften, bl.a. flg.:

 

Den gamle fodboldbane ved Aaruphallen
Den selvejende institution Aaruphallen mangler penge til flere formål, bl.a. renovering af et umoderne vandrerhjem, nyt tag på sigt og formentlig også halgulvet. Derfor kan man evt. sælge boldbanen mellem hallen og Rosenvænget for at skaffe finansiering. Måske et godt sted for seniorboliger.

Der er derfor igangsat undersøgelser omkring mulighederne for salget, bl.a. med myndighedsgodkendelser.

Hallen ser eventuelle seniorboliger på arealet som en oplagt mulighed for at skabe en synergieffekt med de aktiviteter som Aktive Ældre tilbyder.

 

Markedsføring af byerne eller kommunen
Lokalrådene i Assens Kommune arbejder i øjeblikket sammen med administrationen omkring oprettelsen af en separat bosætningsportal, med det formål at medvirke til at øge bosætningen til gavn for hele kommunen.

Overordnet set ønsker lokalrådene, at det er byerne, der skal markedsføres med hver deres særpræg og særlige kvaliteter frem for, at det er kommunen, der skal markedsføres.

Det er tanken, at kommunen finansierer opbygningen og driften af portalen, men det skal afklares hvordan.

Markedsføringen af portalen skal finansieres. Politikerne på mødet blev opfordret til at afsætte midler til denne afgørende fase af implementeringen.

 

”Kys og Kør” ved Aarupskolen
Både skolebestyrelse og lokalråd har haft dette vigtige punkt på dagsordenen de sidste 4 år, idet der hersker trafikalt kaos om morgenen, når skolebørnene skal afleveres af busser og private.

Der er tale om et forslag til en sløjfe ved Torpvej, så bilerne på en sikker og lettere måde kan sætte børn af om morgenen – og skabe en langt bedre trafiksikkerhed for børn og forældre.

Det vil formentlig koste ca. 3 mio. kr. – men det er endnu ikke med i budgettet for 2022 eller overslagsårene.  På mødet var der generel god opbakning til anlægget, men pengene hertil skal findes, hvorfor lokalrådet opfordrede politikerne til at få projektet med i næste års budget.

 

Aarup Handelsstandsforening ønsker ”byforskønnelse”
Assens Kommune har i marts måned afholdt et møde med handelsstandsforeningerne, med byforskønnelse som tema. Aarup Handelsstandsforening ser gerne, at der i fremtiden sikres levende og levedygtige bymiljøer, hvor det er attraktivt både at bo og arbejde, hvilket har stor betydning i forhold til både eksisterende og potentielle borgere i vores lokalsamfund. Hvordan finansieringen af sådanne tiltag skal tilvejebringes, er dog et uafklaret spørgsmål.

 

Fjernvarme på vej til Aarup?
Det blev oplyst på mødet, at Assens Fjernvarme – der i øvrigt er forbrugerejet – er inviteret til at komme med indlæg om projektet til lokalrådets årsmøde den 30. sept.

Hvis der i løbet af efteråret bliver givet tilslutning til fjernvarme i Aarup, opfordres der til at fjernvarmerørene i Aarup By nedgraves sammen den planlagte separering af kloaksystemet og andre ledninger, så man får økonomiske – opgravnings- og afspærringsmæssige synergieffekter.

Tilkoblingsprisen forventes at blive ret konkurrencedygtig set i sammenligning med andre nutidigt acceptable varmemuligheder. Assens Fjernvarme nævnes i øvrigt som den billigste på Fyn.

 

Fremtidig byudvikling
Grundene mellem Assensvej og Møllegyden er nu endelig på vej. Der er p.t.  kun 3 mindre egnede grunde tilbage på Eventyrbakken.

De 29 nye parcelhusgrunde ved Bakkehusene forventes snart at blive revet væk, set ud fra den interesseliste, som kommunen har oprettet.

Lokalrådet ønsker derfor, at et nyt område i den vedtagne byudviklingsplan ” AARUP SYD ” snarest bliver udpeget og gjort klar, således at Aarups fremtidige vækst ikke bliver hæmmet.

 

Ny forbindelse fra Assens til motorvejen og Aarup Station?
Der er fra Statens side afsat 5 mio. kr. til en forundersøgelse af bedre fremkommelighed i kommunen.

En ny vejforbindelse fra Assens kunne således med fordel give bedre tilkørselsforhold til Aarup Station for pendlere på hele Vestfyn.  I den forbindelse kunne Aarup Station med fordel opgraderes til en pendlerstation med udvidede P-forhold. Når den nye jernbane på Vestfyn etableres, åbnes der for halvtimesdrift.

En omfartsvej fra Assens helt uden om Aarup med tilslutning til afkørsel 55 har været nævnt, men om det er realistisk pga. naturinteresser, økonomiske tilskud fra staten må afgøres af den fremtidige forundersøgelse.

Der var dog opbakning til at arbejde videre med planerne om at sikre Aarup som pendlerstation.

 

Aktivitetspark mellem Aarupskolen og fritidscenteret
Status for den kommende aktivitetspark blev forelagt på mødet.

Det er planen at der skal opbygges aktivitetsområder med temaer som Asgård og Udgård fra nordisk mytologi ved området omkring Aarup Skolen, hvor de nuværende træer skal indgå som en naturlig del af parken.

Budgettet forventes at blive på ca. 5 mio. kr.  hvoraf Assens Kommune allerede har doneret 1 mio.

Lars Christensen fra udvalget takkede for kommunens donation.

Der søges forskellige fonde, og på nuværende tidspunkt er der opnået tilsagn herfra på 220.000 kr.

 

El-ladere i Aarup-området?
Under henvisning til den kommende omstilling af bilparken I Danmark til mere elektricitet, øges behovet for, at centerbyerne kan tilbyde hurtig opladning til indpendlere til områdets virksomheder – handlende i vores butikker samt til turisterne. Tiltrækningen af nye borgere til kommunen vil på et tidspunkt ligeledes kunne være afhængig af en bedre og mere optimal betjening af fremtidens bilpark.

Om Kommunen kan bidrage til opstilling hurtigopladere i Aarup og de øvrige centerbyer er et åbent spørgsmål, idet der nok ikke på nuværende er et lovgrundlag på plads.

Sagen vil dog blive undersøgt, men lokalrådet vil fortsætte med at fokusere på området.

 

Aarupskolen med forsømte omgivelser
Det må konstateres, at Aarupskolens omgivelser desværre fremstår i en stærkt forsømt tilstand.

Lokalrådet oplyste, at det bestemt ikke var nogen god reklame for byen.

En årsag kunne være, at det tidligere pedelsystem med direkte ansvar for den enkelte skole nu er centraliseret med et rullende korps, så ingen har direkte ansvar for ”sin egen skole”. Det blev aftalt at følge op på pedelsystemets videre implementering af opgaven.

 

Trafikdæmpning på Ørsbjergvej
I forbindelse med den snarlige opstart af bebyggelse ved den storparcel, der er erhvervet af Amstrup & Baggesen (mellem Assensvej og Møllegyden), skal der etableres en udkørsel til Ørsbjergvej.

En trafiksikring med hastighedsdæmpende foranstaltninger ser Lokalrådet som en bydende nødvendighed, idet der endvidere er planlagt en sti ”over” Ørsbjergvej til den eksisterende sti nord for Ørsbjergvej.

En flytning af byskiltet 200 meter vest for Uglebjergvejs udmunding i Ørsbjergvej ønskes derfor snarest iværksat.

 

Vejrenovering
Flere lokalrådsmedlemmer gjorde opmærksom på de mange huller i vejene en del steder i byen. Byrådsmedlemmerne erkendte problemerne, men henviste til knaphedens lov, idet pengene ikke rakte til alt.

Der blev også gjort opmærksom på, at flere veje (fx Fredensgade og Cederfeldsgade) var vanskeligt eller slet ikke passable, når der var parkering i begge sider. Også andre veje i byen kalder på regulering. Kan der laves en regulering på området?

Der blev opfordret til, at kommunen får udarbejdet en overordnet plan for renoveringen af vejnettet i Aarup.

 

Aarup den 31./8. – 2021

Skrevet af H.W./Aarup.dk – efter samråd med lokalrådets formand og næstformand

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.