Visionsplan for Aarup

 

VISIONSPLAN FOR AARUP

Lokalrådets oplæg præsenteres på Årsmødet den 16. marts 2017, og herefter er det tanken, at foreninger og enkelt borgere inviteres til at komme med skriftlige tilføjelser, nye ideer og kommentarer til Visionsplanen.

Input kan løbende fremsendes via mail til  : 

Planen revideres løbende, senest juni 2019

Aarup Lokalråds oplæg til vision for Aarup

Det er vor vision, at Aarup skal være en attraktiv by med …

 • et dragende og pulserende handels-, erhvervs-, kultur- og foreningsliv.
 • en velfungerende infrastruktur.
 • en rekreativ natur med mulighed for flere former for friluftsliv.
 • positive kvalificerede muligheder for børn og unges læring og hverdagsliv, for ældres daglige trivsel – og for borgernes daglige livskvalitet,

Det er endvidere vor vision, at Aarup er en by, der tiltrækker bosætning af nye borgere og virksomheder – og som løbende udvikler sig i forhold til tidens krav – og borgernes og virksomhedernes behov – til et naturligt centrum på Højfyn og området mellem Odense og Middelfart.

Derfor ønsker vi at udvikle Aarup på nedenstående områder …

Bosætning

For at vedligeholde og udvikle væksten i bosætningen ønsker vi, at …

 • der kommer flere udstykninger til forskellige boligformer.
 • der kommer almene lejligheder.
 • bevare fokus på initiativer, der fører til bosætning i Aarup – og løbende gennemføre bosætningskampagner, hvor vi på forskellig positiv vis italesætter Aarup.
 • bevare og udvikle Aarups ambassadørordning, så at vi fortsat kan være i dialog med potentielle tilflyttere – og byde nytilflyttede velkommen til byen.
 • inddrage Aarups handels-, erhvers-, kultur- og foreningsliv i modtagelsen af nytilflyttede.
 • medvirke til at der bliver positiv omtale i pressen af de mange initiativer, der foregår i Aarup
 • være synlige på de sociale medier

 

Byudvikling – Forskønnelse

For at vedligeholde og udvikle Aarup i retning af større forskønnelse, et bedre handelsmiljø og en lettere tilgang til byens butikker ønsker vi, at …

 • der sker en forskønnelse af Bredgade.
 • udvikling og forskønnelse af Sanggaards Plads ændres fra sort asfalt til grønt græs, således at området fra Sanggaards Plads grønnes og forbindes med Bredgade i en ”Grøn hovedgade”.

 

Handels- & erhvervsliv

For at Aarups forretnings- og erhvervsliv kan styrkes og udvikles, ønsker vi, at …

 • sætte fokus på tiltrækning af iværksættere og mindre virksomheder ved at kunne tilbyde dem favorable opstartsmuligheder i byens i tomme handels- og erhvervslokaler – med et særligt sigte på at fylde tomme butikslokaler i Bredgade – i samarbejde med byens handels- og erhvervsforeninger, byens bank og kommunen – og relevante private spillere.
 • øge samarbejdet/ samspillet mellem byens handels-, erhvervs-, kultur- og foreningsliv og lokalråd i forhold til koordinering af fælles tiltag, ressourcedeling og kampagner – og understøttelse af hinandens initiativer – til et dynamisk og inspirerende samarbejde. Sammen er vi stærkest.
 • påbegynde en dialog med områdets virksomheder om hvordan vi kan hjælpe hinanden med at forbedre erhvervsforholdene i Aarup.

 

Infrastruktur & trafiksikkerhed

For at styrke infrastrukturen rundt om – til og fra –  Aarup ønsker vi …

 • højere hastighed på Erholmvejen samt etablering af cykelsti
 • et senere direkte tog til Odense (det sidste kører kl. 23.)
 • en ny skolesti fra Eventyrbakken til skolen
 • at der etableres en lille rundkørsel med en mindre holdeplads ved Torpvej, så forældre og børn ugeneret kan afsætte og hente deres børn ved skolen og køre videre – og hvor skolebussen kan holde.

 

Natur, stier og rekreative arealer

For at højne oplevelsen af natur- og udendørslivet i Aarup, ønsker vi, at …

 • der udformes en natur- og friluftsstrategi for Aarup.

 

Kultur & fritid – Samlingssteder

For at højne borgernes muligheder – og imødekomme deres behov – for et aktivt kultur- og fritidsliv, ønsker vi …

 • en udbygning af Kulturhuset Industrien med plads til flere aktiviteter – efter de aktive og borgernes ønsker og behov.
 • afholdelse af flere større sports- og kulturarrangementer, der også kan tiltrække folk uden for området til byen.
 • etablering af Kompetencenetværk for bedre koordination – og videns- og ressource udveksling – mellem foreningerne i Aarup.
 • etablering en bredere portal til foreningslivet under Aarup.dk.

 

Børn & unge – Skole/ fritid

For at sikre børn og unge et optimalt skole- og fritidsliv ønsker vi, at …

 • skolen er velfungerende med et højt kompetenceniveau – og ressourcer til at udføre undervisningen fagligt forsvarligt. Vi ønsker således, at Aarupskolen skal tilføres ressourcer pr. elev, der svarer til landsgennemsnittet eller derover.
 • der etableres et lokalt pasningstilbud for børn mellem 10 og 14 år.
 • der etableres en Idræts-SFO med fokus på idræt, bevægelse og udeliv – e-sport.
 • udbygge aktivitetsområdet mellem skole og fritidscenter
 • etablering af kæmpe legeplads med forskellige aktivitetsmuligheder herunder skaterpark

Aarup, juni 2019

 

Lukket for kommentarer.