§ 1. Det er Aarup Lokalråds formål at arbejde for at …

  • skabe mere liv og trivsel i Aarup.
  • bevare og udvikle byens ressourcer og værdier.
  • gøre Aarup mere attraktiv for borgerne, erhvervslivet, handelslivet – og kommende tilflyttere.

Aarup Lokalråd vil på dette grundlag efter behov …

1. være Aarups samlede talerør overfor kommunen og interessenter
2. tage medansvar for Aarups by- og erhvervsudvikling ved at igangsætte dialog og aktiviteter.
3. koordinere – og støtte – handels- & erhvervslivets, de aktive foreningers & lokalgruppers initiativer og arbejde.
4. informere borgerne, foreningerne og lokalgrupperne – og handels- og erhvervslivet – om sine aktiviteter.

§ 2. Borgere, der er bosiddende i eller driver erhvervsvirksomhed i Aarup eller det nære opland, kan stemme på Aarup Lokalråds årsmøde og vælges til Aarup Lokalråd.

§ 4. Aarup Lokalråds ordinære årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Dagsorden på årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Lokalrådets beretning v/ formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer.
6. Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Indkaldelse til Årsmøde skal ske med mindst 3 ugers varsel i Folkebladet for Assens kommune og på www.aarup.dk, med angivelse af dagsorden.

Forslag til dagsorden skal være Lokalrådet v/ formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet.

Beslutning træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde skal ske snarest, hvis mindst 1/3 af lokalrådets medlemmer ønsker det, og med angivelse af dagsorden.

Varsel og indkaldelse som ved ordinært Årsmøde.

§ 5 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når ½ af medlemmerne – efter indkaldelse – er til stede

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

De på årsmødet valgte medlemmer sidder for 2 år ad gangen. Der afgår 4 af de valgte i lige år – og 3 i ulige år – efter tur. Første gang ved lodtrækning.

§ 6. Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Lokalrådet vedtager selv sin forretningsorden.

Lokalrådet tegnes af formanden + et lokalrådsmedlem. Der kan meddeles prokura.

§ 7. Lokalrådets regnskabsår er kalenderåret.

§ 8. Lokalrådet fremskaffer selv sin finansiering via fonde, sponsorater og tilskud. Der opkræves ikke kontingenter.

§9. Lokalrådet hæfter over for tredjepart alene med sin eventuelle formue. Der påhviler ikke Lokalrådet eller dets medlemmer nogen personlig hæftelse for Lokalrådets forpligtelser.

§10. Til vedtægtsændringer eller Lokalrådets ophævelse kræves et flertal på 2/3 af de på årsmødet eller ekstraordinært indkaldt årsmøde afgivne stemmer.

For at årsmødet skal være beslutningsdygtigt kræves dog at det af mødeindkaldelsen fremgår, at der på årsmødet behandles forslag om vedtægtsændringer/ ophævelse.

Ved Lokalrådets ophævelse skal dets eventuelle formue anvendes til kulturelle formål i Aarup, efter det afgående lokalråds valg.

Ændringer i Aarup Lokalråds´s vedtægter, således vedtaget på Årsmødet på Kulturhuset Industrien, den 30.09.2021

Dirigent:
Bo Møller Jensen
Advokat (H)

Lukket for kommentarer.