’Klogere kvadratmeter’ skal understøtte foreningerne og skabe besparelser

Kan optimering af kommunens kvadratmeter og gode rammer for lokalsamfund og foreninger gå hånd i hånd? Ja, det kan de godt – det ene behøver nemlig ikke at udelukke det andet. Men det bliver en stor opgave, og den går Assens Kommune nu i gang med at løse.

Kommunen råder over ca. 200.000 kvadratmeter ejendomme og bygninger, hvor foreninger og kommunens institutioner og arbejdspladser har til huse. Flere af ejendommene bliver i dag ikke udnyttet optimalt. Derfor har Byrådet, som et led i budgetaftalen, besluttet at starte et projekt op, som skal munde ud i en klogere anvendelse af kvadratmeterne. Et projekt som både skal understøtte vores lokalsamfund og foreninger og give økonomiske besparelser.

 

  • Når vi ser nærmere på, hvordan vi kan bruge vores kommunale kvadratmeter klogest, er der flere fordele at hente. På den ene side får vi nu mulighed for at gentænke, hvordan vi indretter og benytter vores bygninger optimalt. Bygningerne er først og fremmest rammer for liv og fælleskab, og det skal vi værne om. Vi skal derfor arbejde hen mod at skabe nogle dynamiske samlingssteder, som styrker fællesskaberne og giver muligheder for udvikling. Tanken er, at et øget lokalefællesskab mellem kommunale arbejdspladser og foreninger og frivillige kan berige hinanden og lokalsamfundene, forklarer Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, og fortsætter:

 

  • På den anden siden opnår vi den økonomiske effektivisering, der er vedtaget i budgetaftalen på området f.eks. ved at reducere i udgifter til drift og vedligeholdelse, afslutter Dan Gørtz.

 

På baggrund af budgetaftalen for 2019, skal der i Assens Kommune skabes en økonomisk besparelse på ejendomsområdet på 1.8 mio. kr. stigende til 4.9 mio. kr. henover årene 2020-2022. Arealoptimeringen er her ét af punkterne i kommunens ejendomsstrategi.

Nogle foreninger får nye rammer
Når arbejdet med at optimere kvadratmeterne går i gang, vil det betyde, at nogle foreninger skal flytte i nye rammer. I dag er der 150 foreninger i kommunen, hvoraf 46 bruger de kommunale bygninger, ud ad dem er der ca. 20, som kan blive påvirket.

For de berørte foreninger vil det betyde, at nogen skal flytte i nye lokaler, og andre skal flytte sammen. Det er ikke alle foreninger, som vil blive berørte af den kommende proces, og Dan Gørtz understreger også, at alle foreninger fortsat ville have et lokale at være i:

  • Det er vigtigt at fremhæve, at der ikke er nogen foreninger, som kommer til at stå uden tag over hovedet. Alle som har lokaler i dag, vil forsat få stillet et til rådighed. Det er helt forståligt, at der kan være utryghed forbundet med den forandring, der ligger i at flytte ud ad de vante rammer og sammen med andre foreninger. Men der ligger også nogle gode muligheder gemt i forandringen. Når vi rykker lidt tættere sammen, så understøtter og skaber vi samtidig nogle gode vilkår for at mødes og danne nye fællesskaber på tværs, afslutter Dan Gørtz.

For at sikre en god proces med de berørte foreninger, har Folkeoplysningsudvalget udarbejdet en række principper, som Ejendomsadministrationen skal arbejde efter, bl.a. at alle berørte foreninger vil blive tilbudt nye lokaler, og at der er er fokus på understøttelsen af udviklingen i lokalsamfundene fx ved at samle foreningerne under samme tag.

Hvad sker der nu?
Kommunens ejendomsadministration går nu i gang med at analysere på, hvordan det er er mest hensigtsmæssigt at optimere ejendomsporteføljen. Der skal bl.a. skabes et overblik over arealer, brugere, udnyttelsesgrader.

Fakta om arealoptimeringen
I arbejdet med arealoptimeringen arbejdes der med følgende:

Færre kvadratmeter

Målet er, at kommunens ejendomsportefølje kommer til at bestå af færre kvadratmeter. Der bliver taget højde for bl.a. ejendommenes kvalitet og omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Bedre udnyttelse af ejendommene

En del ejendomme bliver i dag kun brugt i begrænset omfang, og der skal derfor udtænkes alternative muligheder for, hvordan ejendommene kan bruges optimalt.

Reduktion af eksterne lejemål

Det skal undersøges, om der kan findes plads til de kommunale brugere i de kommunale ejendomme fremfor i de eksterne lejemål.

Flere ejendomme med adgang for flere borgergrupper.
I stedet for at bruge bygningerne til ét formål skal det undersøges, hvordan de kan bruges til flere forskellige aktiviteter og brugergrupper.

Understøtte samhørighed blandt forskellige borgergrupper
Der skal være mulighed for, at mange forskellige typer af brugere kommer til at krydse veje og gøre brug af de samme fysiske rammer.

Yderligere information
Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan, Assens Kommune, 21 70 95 42
Lars Evald Jensen, Trafik, Byg og Ejendomschef tlf. 23 81 28 00

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.