Vedtægter for Aarup.dk

Vedtægter for Foreningen Aarup.dk

Paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Aarup.dk

Stk. 2. Foreningen hører hjemme i 5560 Aarup – konkret hos den valgte formand

Paragraf 2. Formål og virksomhed

Stk. 1. Foreningens formål er at styrke sammenhold, erhverv, bosætning, kultur, turisme og markedsføring ved at skabe en platform for formidling af information om 5560 Aarup

Stk. 2. Foreningens aktiviteter dækker området med postnummer 5560 Aarup. Undtagelser herfra kan godkendes af bestyrelsen

Paragraf 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver borger, virksomhed, forening eller institution, der har lyst og vilje til at støtte foreningens formål

Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer

Paragraf 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er øverste myndighed i foreningen, afholdes hvert år senest i marts

Stk. 2. Den indkaldes senest 3 uger før afholdelse, og der angives dagsorden. Indkaldelse sker på hjemmesiden

Stk. 3. Medlemmerne har hver en stemme på generalforsamlingen. Stemmeret opnås ved at betale kontingent senest 3 måneder forinden

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde flg.:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (Forslag sendes skr. til formand senest 5 dage før generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år
  2. Suppleant vælges for 1 år
  3. Valg af en revisor
  4. Evt.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved alm. flertal. Hvis det ønskes, benyttes skriftlig afstemning.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne indsender en skriftligt begrundet anmodning til formanden. Den skal så afholdes senest efter 4 uger og med indkaldelsesfrist på 2 uger

Stk. 7. Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor sagen er på dagsordenen

Paragraf 5. Daglig ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for det daglige arbejde

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 10 dage efter generalforsamling med flg. poster: Formand, næstformand, kasserer og sekretær

Stk. 3. Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger

Stk. 4. Bestyrelsen kan tilknytte hjælpere til konkrete opgaver, evt. mod honorering, og nedsætte arbejdsgrupper

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger føres til protokols

Paragraf 6. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret

Stk. 2. Kassereren fører regnskab og medlemsregister

Stk. 3. Regnskabet revideres af revisoren inden generalforsamlingen

Stk. 4. Uanmeldt revision kan finde sted

Stk. 5. I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer i forening

Stk. 6. Foreningens likvider anbringes i lokalt pengeinstitut

Paragraf 7. Hæftelse

Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse

Stk. 2. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue

Paragraf 8. Opløsning

Stk. 1. Opløsning kan finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Formuen skal da tilfalde et lignende formål i 5560 Aarup efter beslutning på den opløsende generalforsamling

Paragraf 9. Ikrafttræden

Stk. 1. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. januar 2014

Dirigentens underskrift:

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed

 

Bogmærk Permalink.