Positiv start på projekt Aarup Aktivitetspark

Tilslutningen til orienteringsmødet i Aarup Fritidscenter den 7. november var mere end tilfredsstillende forlyder det fra arrangørernes side, Aarup Lokalråd, Aarup Fritidscenter samt Aarup skolen.

De nærmeste naboer og interesserede borgere, i alt ca. 50 fremmødte, gav endvidere fuld opbakning til Aarups kommende aktivitetspark.

Lars Christensen fra Aarup Lokalråd orienterede bredt om visionerne, og idegrundlaget for aktivitetsparken, der skal være med til at samle Aarup borgerne og give dem et rekreativt område, der både fysisk og psykisk kan være med til at tilføre energi, innovation og samvær borgerne imellem. Det skal være et frirum for alle uanset om man er ung,  gammel,  handicappet, i en forening, alene eller sammen med vennerne.

De enkelte elementer i planen består af en fodboldbane med kunstgræs, Paddletennis, en legepark, bevægelsespark, skaterpark samt et tiltrængt Kys og Kør anlæg ved Torpvej.

Området mellem hallen, skolen og Torpvej blev allerede i 2006 udlagt til fritids- og kulturformål, og siden da, har der ved 2 tidligere lejligheder været forsøg på at udvikle området, dog ikke i samme omfang som det nye projekt, hvilket fik tilhørende til at spørge, hvad der denne gang skulle til, for at projektet ville blive en succes.

Lars Christensen gav udtryk for, at der fra arrangørernes side var enighed om, at projektet denne gang vil få højeste prioritet. Det blev endvidere oplyst at ide´ projektet allerede er forelagt den kommunale forvaltning og samtlige kommunalpolitikere, for at sikre mest mulig åbenhed og opbakning fra det politiske system. Men vigtigheden af lokal opbakning er naturligvis en væsentlig faktor for succes.

Kravene til udenoms arealet omkring skolen er blevet skærpet med den nye skolereform, hvor der nu er behov for nogle attraktive og moderne rammer til at udfordre børnene fysisk samtidig med mulighed for læring. Med Bevægelsesparken bliver gymnastiksalen flyttet udenfor, men den vil også kunne bruges i alle andre fag og inddrage bevægelse. Endvidere vil området appellere til byens mange børnefamilier, som et ekstra legepladsareal. Så alene kravene i relation til skolen betinger at det nye og udvidede projekt må gennemføres. Her har vi på skolen en unik mulighed, som ikke må forpasses oplyste Peter Poulsen fra Aarup Lokalråd, der endvidere er formand for skolebestyrelsen på Aarup skolen.

Bo Møller fra styregruppen, gjorde det klart at et projekt af denne karakter, set fra Kommunens og eventuelle fondes side, vil være nemmere at bære igennem, hvis Aarup borgerne selv yder en økonomisk håndsrækning til projektet, og at der i det hele taget udvises commitment fra foreninger, borgere og kommunen.

Det blev anslået, at hele projektet ville løbe op i omkring 14 mil kr., og at en realisering nødvendigvis må påregnes at kunne strække sig over en årrække.

Planlægningsmæssigt vil det dog være en nødvendighed, at alle elementer bliver tænkt ind i projektet fra starten, således at der ikke senere vil ske fordyrelse, på grund af eventuelle omdisponeringer i planen.

Fra salen blev der livligt kommenteret på projektet, og der blev stillet spørgsmål om hvorvidt der skulle tænkes visionært, med noget Aarup kunne blive kendt på, eller om projektet skulle være på den sikre side, når der skulle hentes penge fra Fonde og Kommunen. En vigtig pointe var endvidere, at man skulle sikre at man ikke kom til at udvikle noget, som ingen ville bruge.

Efter kaffen blev forsamlingen opdelt i grupper ud fra interesseområde, og ved fremlæggelse af gruppearbejdet fremkom der værdifulde ideer, som vil komme til at indgå i det videre projektarbejde.

Til styregruppen har arrangørerne udvalgt  Bo Møller fra Aarup Fritidscenter – Anders Padkjær fra Aarup Boldklub – Poul Erik Svendsen fra Skolebestyrelsen på Aarup skolen – Gitte Markussen og Lars Christensen fra Aarup Lokalråd ,  og som supplement blev til styregruppen blev der på mødet opfordret til, at 2 af de fremmødte kunne indvælges i styregruppen. Her blev Lars Fulgsang og Birgitte Jacobsen valgt.

Uafhængig af processen med selve aktivitetsparken, vil der inden for de næste 2 måneder blive udfærdiget et skitse projekt over et Kys og Kør anlæg ved Torpvej, med P-pladser og busholdepladser, idet de nuværende sikkerhedsmæssige forhold for skolebørnenes aflevering og afhentning  skal afklares hurtigst muligt. Planerne vil blive forelagt Kommunen og politikerne, så der forhåbentligt kan blive afsat penge til projektet i 2019.

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.