Ordinær GENERALFORSAMLING 2020 i Aarup Boldklub

Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.30 i Aarup Fritidscenter.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

AARUP BOLDKLUB


Dagsorden:

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag behandles
    Bestyrelsen har et forslag til vedtægtsændring jf. nedenstående
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
  7. Valg af revisorer og stedfortrædere
  8. Eventuelt

 

Indkomne forslag fra bestyrelsen

Punkt 4 i dagsordenen: Indkomne forslag
Forslag fra Bestyrelsen: Vedtægtsændringer til eksisterende vedtægter fra februar 2018:

§ 1

Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Assens Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

§ 2

Foreningen skal være medlem af de lokal- og landsunioner, hvis sportsgrene dyrkes i foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer:

Det der er skrevet med kursiv er nyt
Det der er skrevet med rødt er begrundelsen for ændringen

§ 1

a.     Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Assens Kommune.

b.     Det er foreningens formål, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv, at tilrettelægge og gennemføre sundhedsfremmende og fællesskabsdannende aktiviteter inden for de rammer de enkelte afdelinger tilbyder deres medlemmer.

Med den tekst vil vi gerne give hovedbestyrelsen opgaven med at koordinere opgaverne imellem underafdelingerne. Vi skal nødvendigvis ikke blande os i de aktiviteter der afvikles i underafdelingerne, men hvis der er aktiviteter der kan være udviklende for hele AB, så er det vores opgave at være med til at få aktiviteterne igangsat i de øvrige afdelinger.

c.      Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

Vi skal i hovedbestyrelsen være katalysator for at få mere engagerede medlemmer og for børnenes vedkommende er det deres forældre vi skal have fat i. Det er nødvendigvis ikke opgaver der skal afvikles af hovedbestyrelsen, men vi skal være fødselshjælpere og igangsættere – og må selvfølgelig også meget gerne deltage i de praktiske opgaver.

d.     Foreningen skal deltage i samarbejde med øvrige foreninger og sammen-slutninger i Aarup, med det formål at fremme samarbejdet og fællesskabet for alle borgere i Aarup.

Det er hovedbestyrelsen der kan repræsentere AB ude i det øvrige foreningsliv i Aarup og Assens kommune. Igangværende samarbejder i de forskellige underafdelinger skal selvfølgelig fortsætte uforandret – dog skal det ”registreres” således at vi ved hvilke foreninger og underudvalg, som vi i AB er repræsenteret i.

§ 2

Foreningens afdelinger kan efter afdelingens egen bestemmelse tilslutte sig de respektive specialforbund

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.