Formandsberetning – årsmøde 16.3.2017

 


Jeg vil indlede denne beretning, der hvor man normalt slutter, nemlig med en stor tak! Tak til alle jer, der på under et år har været med til at gøre Aarup Lokalråd til et pulserende meningsdannende, italesættende og borger inddragende råd.

Det gælder både alle jer, der har været repræsenteret i Lokalrådets bestyrelse, jer, der har brugt fritid på at engagere jer i de mange udvalg der har været nedsat i årets løb, og alle jer der via forskellige foreningers involvering i vores projekt, har ydet en kæmpe indsats.

Tak til vore formidlings samarbejdspartnere – Aarup.dk – Folkebladet – Handelsstandsforeningen og ikke mindst vore mange sponsorer.

Årsberetningen giver anledning til at se tilbage på et meget travlt og begivenhedsrigt første leveår som Lokalråd for Aarup, men naturligvis også til at pege på kimen til et nyt og spændende år, med mange udfordringer der gerne skal lykkedes. Vi skal fortsætte med at sikre udvikling og skabe succes for Aarup by.

Vedtægterne foreskriver, at vi som Lokalråd skal arbejde for at skabe mere liv og trivsel i Aarupbevare og udvikle byens ressourcer og værdier samt, gøre Aarup mere attraktiv for borgere, erhvervslivet, handelslivet og kommende tilflyttere.

Umiddelbart en kæmpe mundfuld for en frivillig forening, endog med små økonomiske ressourcer.

Men hvis vi som musen ser positiv på opgaven, og spiser elefanten i små bidder, er vedholdende nok…. Ja så skal vi nok kunne gøre en afgørende forskel for Aarup i de kommende år.
Men intet kommer som bekendt af sig selv, så derfor har vi på et eller andet niveau brug for hver og en af jer.

Hvad opnåede Lokalrådet så på de første10 måneder.
Som udgangspunkt.. en hovedkulds og ekstraordinær travlhed i bestyrelsen, specielt med ansøgning om midler til Lokalrådets første store projekt – en bosætningskampagnen for Aarup by 2016

Efter konstitueringen den 10 marts, havde vi nøjagtigt 50 dage til at formulere enmarkedsførings-kampagne, der skulle omsættes til en reel ansøgning til Assens kommunes Innovations- og Medborgerskabsudvalg.

Der skulle tages stilling til målsætning, budget for kampagnen og hvilke målgrupper vi skulle henvende os til. 

Vi skulle finde gode og reelle argumenter for, hvorfor Aarup skulle vælges som bosætningssted.  

Hvordan vi ville markedsføre Aarup.  Valget blev primært Facebook, storrytelling og interviews med især nytilflyttere.  

Hvordan skulle der etableres informationssamarbejde med andre foreninger.

Stillingtagen til etablering af en ambassadør ordning,

– samt endelig en udformning af en forhåndsaftale med byens foreninger og Handelsstandsforeningen, omkring et opstarts arrangement den 3. september.

Alt kun med et hvis…. Altså hvis vi blev udvalgt til at modtage midler fra Kommunen.

Den 8. juni modtog vi så den forløsende skrivelse fra Kommunen, der meddelte os, at vi var tildelt ikke mindre end 55.000 kr. til vores bosætningskampagne.

Herefter: 
Endnu mere travlhed i diverse udvalg, der hen over sommerferien skulle detailplanlægge, den fælles satsning om en storstilet bosætningsdag med titlen – KOM TIL AARUP – her er plads til det gode liv, tæt på storbyen.

Facebook – Flyt til Aarup
Vores facebook side – FLYT TIL AARUP – blev i hast etableret, og opslag blev produceret i en lind strøm, med en målsætning om ca. 3 opslag pr. uge. Opslag blev boostet til brugere på hele Fyn og i Trekantområdet. Vort primære mål med kampagnen på Facebook, var naturligvis at få spredt vores budskaber til potentielle nytilflyttere, der som vi ser det, er nøglen til at få Aarup til at vokse.

Der blev i hast fundet 4 nytilflyttede familier, der var villige til at fortælle en historie om, hvorfor Aarup blev valgt som deres fremtidige bosted.

Her kom mange værdifulde udsagn, som klart kan anvendes i vores videre markedsføring af Aarup:

”Vores drømmegrund var lige her” – ”næsten vigtigst af alt, så var der liv i byen” – ”gode transport-muligheder og tæt på motorvej”. ”Der skulle være en skole til 9. klasse” –  ”gode indkøbsmulig-heder”. ”Aarup har et mere attraktivt prisleje for parcelhuse og grunde”.  ”Vi er flyttet til Aarup, fordi det ligger geografisk godt, i forhold til der, hvor vi skal hen i vores hverdag, og byen rummer, hvad vi har brug for med fritidsaktiviteter, butiksliv, skole og børnepasning”

Vi håber, at alle kan se tilbage på en festlig og succesfuld Bosætningsdag den 3. september.

Men det slutter jo ikke her! Det var kun begyndelsen på en kontinuerlig påvirkning, der skal sikre, at Aarup kan få et godt ry som en attraktiv by at flytte til.

Vi vil gerne fortælle om det gode liv i Aarup
Via vores facebook har vi en unik mulighed for at få positive budskaber af enhver art ud på de sociale medier.

Hvis mange informationer bringes fra samme platform, er der en væsentlig større chance for, at flest mulige Aarup borgere og potentielle tilflyttere, får øjnene op for, at der er plads til det gode liv ”på landet” tæt på storbyen.

Derfor er samtlige foreninger i Aarup tilbudt, at kunne reklamere gratis på vores Facebook side. Det er ikke helt slået igennem endnu, hvorfor vi igen opfordrer foreningerne til at benytte FLYT TIL AARUP som et ekstra mulighed, når der alligevel reklameres på egen hjemmeside eller på Facebook. Kom i kontakt med os via mail til

Aarup.dk

Der er indgået en it- aftale med Aarup.dk. om anvendelse af Aarup dk.s platform til lagring af:

Aarup Lokalrådets pressemeddelelser  

oplysninger om vedtægter  

bestyrelsessammensætning

oplysninger om den kommende Visionplan 2020 

mulighed for at hente brochurer om Aarup.

Som en ekstra service til de borgere, der ikke er tilsluttet Facebook, kan der via et underpunkt til Aarup Lokalråd, løbende følges med i, hvad der slås op af ugentlige meddelelser på @FLYT TIL AARUP.

Vi har endvidere oprettet en Landingpage der henvises til, hvem gang vi opsætter annoncer på Facebook siden.

Via denne side kan der vælges mellem forskellige informationer:

Hvad sker der på Shopping i Aarup – eller på Aarup.dk, elektroniske nyheder fra Folkebladet, arrangementer i Biografen eller koncerter på Industrien.

Som nyeste skud på stammen, forbereder vi et komplet overblik over samtlige foreninger og deres hjemmesider.

Alt i alt er Aarup.dk et redskab som vi har store forhåbninger til, idet det giver et positivt billede af mangfoldigheden i Aarups foreningsliv, ud over at være bindeled for nyheder og begivenheder om Aarup.

Ambassadør ordning
Som et vigtigt punkt i vores Bosætningskampagne, er der oprettet en ambassadørordning, således at interessere mulige nytilflyttere kan rekvirere hjælp og oplysninger om Aarup, inder der tages endelig stilling til, om Aarup skal være det fremtidige sted at bo. Alle nye borgere i Aarup, bydes endvidere velkommen til byen i form af et velkomstbrev og en tilflyttermappe der indeholder vores velkomstbrochure – Velkommen til Aarup – der i hast blev produceret med kommunens praktiske og økonomiske hjælp til Bosætningsdagen den 3. september 2016. Herudover indeholder mappen bl.a. diverse informationer om foreninger og et gavekort fra kommunen og en sponseret billet fra Biografen og Musik på Industrien.

I brevet opfordrer vi alle nytilflyttere til, at deltage i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, idet vi gerne vil have svar på, hvorfor der vælges, at flytte til Aarup.

Det er et vigtigt spørgsmål for os, selv om vi via føromtalte interviews med nytilflyttere, allerede har fået en hel del informationer om bevæggrunde til at vælge Aarup.

Spørgeskemaet vil forhåbentlig på sigt give os en bedre statistisk korrekt information, der fremadrettet kan anvendes til planlægningen af markedsføringen for Aarup.

Alt i alt håber vi på, at velkomsten fremadrettet vil kunne sprede et positivt budskab om Aarup.

Flyt til Aarup med din butik
Sidst i maj måned gennemgik butikslivet i Aarup en meget positiv omstilling, idet 4 butikker valgte at flytte til nye og større lokaler. Det frigav samtidig attraktive butikslokaler andre steder i byen, uheldigvis alle i den nordlige ende af byen. Dette kunne umiddelbart minde om nedlukning af butikslivet i Aarup. I lokalrådet besluttede vi straks at foranledige en kampagne i samarbejde med handelsstandsforeningen og de berørte lokale udlejere, om at tiltrække nye iværksættere / butikker til byen under mottoet – FLYT DIN BUTIK TIL AARUP – og betal halv husleje de første 6 måneder. Hullerne i butiksstrøget er nu næsten fyldt op, og det må konstateres af bestræbelserne har båret frugt.

Hvor langt kommer vi med 15.000 kr. om året
I forbindelse med Kommunens ønske om at udbrede medborgerskabet i hele Kommunen, tildeles vi et årligt tilskud på 15.000 kr. Dette rækker desværre ikke til mange initiativer. Hvis vi skal kunne præstere en bare middelmådig og effektivt kampagne for Aarup, taler vi om helt andre beløb. I 2016 søgte vi og fik bevilget 55.000 kr. fra Bosætningspuljen, og for 2017 kan vi søge midler i LOKALSAMFUNDSPULJEN. Men uden disse ekstra penge, vil det desværre være umuligt af indfri de ambitioner vi har for Aarup i de kommende år.

Vi kan dog ikke være afhængige af, at der tilfældigvis er en pulje der kan søges midler fra. Og hvem siger at vi overhovedet bliver tildelt penge.

Aarup Lokalråd har som bekendt ingen kontingentbetalende medlemmer, og vi befinder os derfor i en form for afhængighedsforhold til frivillige sponsorer, hvilket ikke er holdbart. Såfremt kommunalpolitikerne virkelig mener noget med projekt ”Lokalråd”, skal der lyde en opfordring herfra, om at give Lokalrådene rimelige økonomiske forhold. I modsat fald har vi en reel bekymring for, at projektet kan falde sammen.

Skal Lokalrådet blande sig i Kommunalpolitik
Svaret er naturligvis et stort JA. Men vi skal vælge vores kampe med omhu.

Hvis forholdene for Aarup generelt ser ud til at blive forringet, som det var tilfældet med besparelserne på skoleområdet, ja så skal vi naturligvis markere os. For er der noget børnefamilier lægger vægt på, når der skal vælges fremtidig placering af bolig, så er det skole- og børnepasnings-området.

Også når den fremtidige byudvikling i Aarup skal sikres, er det nødvendigt at vi kommer med relevante indspark til kommunen. Dette sker i sagen om sikring af kommunalt tilskud til 2 planlagte opførelser af almene boliger i Aarup.

Lokalrådet har en ambition om, at der til stadighed skal være minimum 50 byggemodne grunde klar til nye parcelhuse og private udlejningsboliger. Så derfor går vi naturligvis også på dette område aktivt ind i en positiv dialog med Kommunen.

Hvem tager ansvaret for Aarup
Kort og præcist – det gør vi selv !! Hvorfor dog det, kan nogen spørge. Det må da være kommunens ansvar at udvikle hele kommunen under et…

Tja, men vi skal ikke være så naive at tro på, at kommunen af sig selv kommer med alle de gode, dyre og interessante initiativer.

Dem skal vi selv forme og udvikle, og det kan kun ske hvis vi løfter opgaven i samlet flok. Derfor er det utroligt vigtigt at alle gode kræfter i Aarup samles omkring opgaven, således at vi kan bringe ønsker og fremtidsideer ind på byrådets bord.

Så har vi i Lokalrådet en forventning og forhåbning om, at vi nok skal få den hjælp der kan tilkomme os, her i den nordligste del af Assens Kommune. Her hvor kommunen selv ønsker, at den primære udvikling af erhverv og ikke mindst bosætning skal foregå.

Visionsplan for Aarup
Emnet lyder nok lidt højtflyvende. Der er mulighed for helt urealistiske tanker og ønsker. Det skal det også være. 

Vi skal drømmer højt om, hvordan vi kommer til det helt overordnede mål, at gøre Aarup til Fyns førende by, når det gælder iværksætteri, bosætning eller det gode ungdomsliv. Vi skal med andre ord op i helikopter niveau.

Skal Aarup så gå ”all in” på at få lavet et badeland? – Ja, hvorfor ikke. Billund Badeland blev da skabt på en bar mark, og hvis man kombinerer det med en kæmpe legeplads og en SUPER SKATE bane, kan vi måske for alvor ramme vores målgruppe, børnefamilierne og de unge.

Med andre ord skal der udformes en visionsplan for Aarup med ideer til, hvordan Aarup kan bliver ved med at vokse, som den har gjort i årtier. Her er bosætning naturligvis et meget centralt punkt. Med hjælp fra jeres gode ideer, skal vi skabe endnu flere arbejdspladser, sikre en fortsat udbygning af byens handelsliv og lokke turister til.

Lokalrådet håber derfor, at byens foreninger og enkelt personer i det kommende år vil bidrage med input og ideer. Det eneste, som er forbudt, er at tænke i begrænsninger.

Den endelige Visionsplan forventes herefter godkendt på årsmødet marts 2018.

Dialogmøder og Byrådsmøde
Den 3. maj er hele lokalrådet indbudt til det første dialogmøde med 5 repræsentanter fra byrådet, og her vil vi naturligvis fremkomme med de mest aktuelle ønsker fra vores foreløbige visionsplan, i forhåbning om, at Aarup må komme på Kommunens fremtidige prioriterings liste.

Vi har endvidere fået lovning på, at der kan afholdes et byrådsmøde med efterfølgende borgermøde her i Aarup allerede den 31. maj i år, hvilket vi ser frem til med stor begejstring. Det er vort håb at der må blive stor lokal opbakning om dette arrangement.

Med håbet om en solid fremtid for Aarup, overlader jeg beretningen til behandling og forhåbentlig godkendelse af forsamlingen.

Tak for ordret.

Kjeld Alsholm

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.