Aarup Lokalråds markedsføringsplan 2018

Aarup Lokalråds markedsføringsplan 2018

 

Aarup Lokalråds overordnede vision for 2018 er, at Aarup bliver endnu mere synlig på hele Fyn, således at vi kan leve op til vores målsætning om en årlig netto tilvækst i befolkningstallet på 2% frem til 2020.

Aarup Lokalråd vil forsat aktivt deltage i Assens Kommunes bestræbelser på at øge bosætningen i ”forstadsbåndet” via konstruktivt samarbejde med Kommunen, det lokale erhvervsliv, byens foreninger samt de lokale borgere.

Nøglen til succes kan efter vores bedste overbevisning kun ske ved en kontinuerlig, aggressiv og målrettet markedsføring af Aarup, som det optimale valg for fremtidig bosætning.

Vores igangværende bosætningskampagne bliver således igen omdrejningspunktet for Lokalrådets arbejde,   sammen med borgerinddragelse og igangsætning af nye aktiviteter der udspringer af Lokalrådets Visionskatalog. Her er udvikling og modernisering af Aarup by og fritidsaktiviteter en bydende nødvendighed for at fastholde og sikre nye borgere til byen.

Aarup Lokalråds fremtidige arbejde er desværre 100% afhængig af eksterne donationer, for at vore aktiviteter i første omgang kan realiseres, og for at vores målsætning på sigt kan blive opfyldt.                     

Vi ansøger derfor igen om en ”billet til succes”, ved at komme i betragtning, når midlerne fra Lokalsamfundspuljen for 2018 skal uddeles.       

Vort ønske er et tilskud på 75% af de budgetterede   udgifter på kr. 91.800,  hvilket beløb sammenholdt med forventede lokale donationer, vil kunne modsvare vores planlagte aktivitetsniveau for 2018.

Aarup Lokalråd havde forventet et tilskud på 68.850 kr. fra Kommunens Lokalsamfundspulje 2018, men da vi  desværre  KUN har modtaget 26.812 kr. har vi vurderet det nødvendigt at reducere vores ambitionsniveau. Vi  kunne hurtigt fastslå, at det var umuligt at fremskaffe sponsorater for det resterende budgetbeløb på i alt kr.  64.988 kr.

Nedennævnte overordnede elementer indgår i vores kampagne:  ( dog reduceret iflg. ovennævnte )

  • Reklameskilte i bybilledet Udgår
  • Markedsføring af byggegrunde
  • Fokus på parcelhuse – få op til 40% rabat
  • Fokus på erhvervsvirksomheder Udgår delvis
  • Flyt til Aarup med din butik
  • Borgermøder og igangsætning af projekter Udgår delvis
  • Bosætningsdag 2. juni 2018 Udgår
  • Italesættelse af Aarup

Overordnet markedsførings strategi:
Vores budskaber vil primært blive formidlet via facebook, med boosting til udvalgte områder på Fyn, alt afhængig af de enkelte budskabers beskaffenhed, og hvilken målgruppe reklamen er tiltænkt.
For at forstærke vore budskaber vil der i stor udstrækning blive anvendt video formidling, udfærdiget dels af professionelle, og dels via egen video produktion.

I visse tilfælde bliver vi naturligvis nødsaget til også at anvende uge og dagbladsannoncering, specielt ved indkaldelse til borgermøder og større planlagte arrangementer, selv om det omkostningsmæssigt vil belaste vores budgetter ekstraordinært.

For at få den optimale italesættelse af Aarup, vil vi endvidere benytte os af indkøb af relevante interviews til formidling via vore samarbejdspartnere Aarup.dk og Folkebladet samt øvrige relevante medier.

**********

 

 1)    Reklameskilte  UDGÅR

Assens Kommune har informeret os om, at der inden udgangen af 2018 vil blive opsat et antal elektroniske infotavler, uden vi p.t. har modtaget informationer om på hvilken måde vi i Aarup kan disponere over disse tavler.

Vi håber dog på at de kan anvendes af  Lokalrådet og byens foreninger til opslag omkring aktiviteter af enhver slags i byen. Herudover vil Lokalrådet søge kommunen om tilladelse til at kunne disponere over skiltet i ALLE PAUSE perioder.  

Vi ønsker også synlighed i gadebilledet.

Der er derfor indgået aftale om opsætning af  STORBANNER  på byens absolut bedste reklameplads, i de perioder hvor Totalbanken ikke selv anvender gavlreklamer.            

 

I 2018 ønskes derfor produceret og opsat 3 forskellige bannere, der matcher nogle af Lokalrådets nøgle budskaber :     

                      1)  Flyt til Aarup –  fordi det betaler sig  2)  Flyt til Aarup – et dejligt sted at vokse op

                      3)  Banner med oplysning om vores planlagte bosætningsdag den 2.6.2018

**********

 

2) Markedsføring af byggegrunde

Salget af kommunens grunde på Eventyrbakken og Solbakken vægtes højt i ”Facebook” markedsføringen i 2018.

I samarbejde med kommunens afdeling for grundsalg, vil vi foretage opslag hver gang der sælges en grund, og hver gang der påbegyndes   opførelse af et nyt parcelhus, for at ”sælge” historien om, at Aarup er det optimale bosætningssted for børnefamilier, nemlig ” et dejligt sted at vokse op ”.

Prisforskellen fra de større byer vil ligeledes blive bragt i spil, som en væsentlig faktor i vore bestræbelser på, at medvirke til at der kan sælges flere grunde i Aarup.

Budskabet :   ”Aarup det optimale valg  – Centralt på Fyn – I Danmarks midte” følges op med informationen om at der kan nås 413.000 arbejdspladser på 1 time.

I forbindelse med opslaget vil der hver gang blive henvist til video film som blev produceret i samarbejde med kommunens kommunikationsafdeling i september måned 2017, der fortæller om børnehaver, skolen samt fritidsaktiviteter.

 

Alle video film er i øvrigt tilgængelige på vores side på Aarup dk. samt på youtube.  Filmene kan ses ved at følge dette link.   https://www.youtube.com/channel/UCeo57HCWKdVyvLKpcuTRlbg 

Lokalrådets Facebook opslag vil primært blive boostet til ”kundegruppen – børnefamilier”  i alderen fra 22 til 40 år, men budskabet kan endvidere være relevant for forældre/bedsteforældre, idet det må formodes at forældre, specielt til førstegangs købere, bliver inddraget med gode råd om områdeplaceringer.  Målgruppen vil I perioder derfor bliver udvidet til 50+ segmentet. Vores boosting vil områdemæssigt primært gå på Odense området, men Vestfyn og andre områder på Fyn vil naturligvis også blive bragt i spil. 

**********

 

3) Fokus på billige parcelhuse


D
et forventes, at udbuddet af parcelhuse fra perioden omkring 1980´erne, i de kommende år bliver forstærket, i takt med at den ældre generation søger mindre og mere  ældrevenlige boliger.      

Allerede i dag er der rigeligt med udbud af parcelhuse i Aarup, på varierende størrelse og prisniveau, der vil være særdeles velegnede til unge førstegangskøbere.

Dette vil vi udnytte her og nu, via fortællinger om, at et parcelhus i Aarup rent faktisk kan erhverves med en rabat på 40% i forhold til Odense området.

Til visualisering af dette tilbud, vil der blive udfærdiget en række video film,   der tager udgangspunkt i prisforskellen mellem forskellige områder i Odense og huse i Aarup, der aktuelt er til salg.

Budskabet ” vil du nøjes med at betale  1.275.000 ( i forhold til 1.895.000 ) så sku`du ta`og flyt` til Aarup” , bliver det gennemgående slogan, fulgt op af argumenter som ved ovennævnte grundsalgskampagne.

Facebook bliver også her den gennemgående ”salgs” kanal.

Som en ekstra service til førstegangskøbere, forsøger vi at få et samarbejde i stand med et pengeinstitut, forsikringsselskab, ejendomsmæglere og byggesagskyndige, omkring afholdelse af et eller flere BOLIGMØDER, til belysning af alle de forskellige aspekter / udfordringer der møder de unge huskøbere.  Målgruppen er her aldersgruppen fra 20 til 30.

**********

 

4)  Fokus på erhvervsvirksomheder

I fortællingen om Aarup, bør byens erhvervsvirksomheder være en naturlig ingrediens, alene af den årsag, at Aarup har   et betydeligt indpendler overskud. Samtidig vil vi gerne understøtte kommunens strategi om øget erhvervsudvikling langs den Fynske motorvej.

Lokalrådet ønsker derfor fremadrettet at bruge enhver lejlighed til at opfordre / tilskynde virksomheder til at slå sig ned i Aarup, og vil naturligvis via vores facebook side markere, når et nyt firma vælger Aarup som base. Det vil ske under Logoet ” Flyt til Aarup med din virksomhed”. 

I 2018 vil vi derfor gerne sætte fokus på Aarups mange forskellige erhvervsvirksomheder ved at arrangere en

” ERHVERVSDAG ”  UDGÅR

som vi forestiller os skal ske som et åbent hus arrangement i de enkelte virksomheder.  Ud over et samarbejde med byens virksomheder, forestiller vi os at inddrage UDVIKLING Assens i processen.

Mangel på arbejdskraft i danske virksomheder er efterhånden et mere og mere udtalt problem, så formålet med initiativet bliver tosidet, nemlig som det første, et ønske om at vise byens borgere og omverdenen hvilke virksomheder vi kan byde på, og hvad de indeholder, og for det andet, en fantastisk mulighed for virksomhederne til at udstille hvilke job muligheder der p.t. udbydes i Aarup og Grønnemose, og i særdeleshed behovet for ny arbejdskraft i fremtiden.

Salg af ledige erhvervsgrunde i Aarup by og i Grønnemose vil naturligt skulle indgå i kampagnen. Assens Kommune vil derfor blive inviteret til at deltage i arrangementet.

**********

 

5)  Flyt til Aarup med din butik

Handelslivet i Aarup rykker…..og det er også en bydende nødvendighed, hvis Aarup fortsat skal være attraktiv for nytilflyttere.

Inden for det sidste års tid, har vi set en positiv udvikling, hvor flere butikker har skiftet adresse med det formål at finde  større og bedre egnede lokaler. ”Hullerne” er fyldt ud igen, med nye og initiativrige butikker. Denne udvikling vil Lokalrådet gerne fortsat bidrage til, via markedsføring af ideen om, at det er i Aarup det sker.

 

Alle nye initiativer i butiksgaden vil også i 2018 blive markeret med boostede opslag på vores Facebook side under temaet :                                                        

 ”Flyt til Aarup med din butik

Lokalrådet ønsker endvidere via samarbejdet med Aarup Handelsstandsforening at bidrage til, at fastholde og udbygge Aarup som hele Vestfyns naturlige indkøbscenter. Dette vil ske løbende, men specielt ved et fælles arrangement den 2. juni 2018.

Arrangement ” bosætningsdag 2018 ” er omtalt separat andet steds i denne ansøgning.

 

 

********

 

6)   Borgermøder – igangsætning projekter

Borgermøde om Aarup Aktivitetspark blev blev afviklet i nov. måned 2017.

I løbet af 2018 følges der op med yderligere møder, så det færdige ide projekt forventeligt kan præsenteres for kommunalbestyrelsen ultimo 2018.

Ide´grundlaget for aktivitetsparken er at samle Aarupborgere og give dem et rekreativt område, der både fysisk og psykisk er med til at tilføre energi, innovation og samvær Aarupborgerne imellem.

Der skal skabes frirum for alle, uanset om man er ung eller gammel, deltager i en forening, er alene eller sammen med venner.

Aktivitetsparken forventes at skulle indeholde 1 ) fodboldbane med kunstgræs 2) bevægelsespark 3) legepark 4) skaterpark  5) oplevelses- og sansekunst  6) et P-areal i forbindelse med et nyt ”Kiss & Ride”  anlæg ved Aarup Skolen.

Nedennævnte delpunkt udgår i 2018

Aarup Lokalråd vil via borgerinddragelse i løbet af de næste par år, færdiggøre øvrige punkter i Lokalrådets Visionsplan, og løbende søge de enkelte borgerønsker implementeret til gavn for byen og borgerne.

For Lokalrådet er det naturligvis meget vigtigt, at der kan opnås en bred tilslutning til de enkelte borgermøder.

Det bliver derfor nødvendigt at udbrede indbydelserne, via Facebook, pressemeddelelser samt annoncering i Lokalbladet.

De økonomiske omkostninger ved dette arbejde består hovedsagelig i annonceomkostninger. Da denne udgift ikke kan forventes honoreret af det årlige kommunale tilskud, medtages dette punkt i vores ansøgning om midler fra Lokalsamfundspuljen.

Lokalrådets foreløbige visionsplan kan ses på Aarup.dk under Aarup Lokalråd eller ved at følge dette

Link:    https://aarup.dk/da/aarup-lokalraad/visionsplan-for-aarup/

********

7) Bosætningsdag 2.6.2018  UDGÅR

I samarbejde med Aarup Handelsstandsforening og byens foreningsliv, ønskes der afviklet et gågade-arrangement under temaet ” Flyt til Aarup ”, hvor hele byen får lejlighed til at vise potentielle tilflyttere, hvad Aarup kan byde på.    

 

 

 

Aarup Handelsstandsforening bidrager med gode tilbud og den sædvanlige gågadeopsætning, med bespisningsmuligheder, boder, underholdning og aktiviteter for børn.

 

 

Aarup Lokalråd vil benytte dagen til at ” sælge ” byen til mulige tilflyttere, og vi forventer at kunne bidrage økonomisk med musikalsk underholdning,  opsætning af telte og medfinansiere annonceudgifter.

 

Salg af kommunens grunde på Eventyrbakken og salg af parcelhuse vil naturligt få en central rolle på selve bosætningsdagen, men også i løbet af maj måned, hvor vi som optakt vil introducere Aarup via video opslag på Lokalrådets Facebook side.

 

Lokalrådet vil endvidere indbyde samtlige foreninger – skoler – børnehaver og byens erhvervsdrivende til at deltage aktivt i præsentationen af Aarup.

 

 

**********

 

 8)   Italesættelse af Aarup

 

Informationsmængden er i dag nærmest uoverskuelig, hvilket stiller helt ekstraordinære krav til den måde hvorpå vi henvender os til byens borgere, men i særdeleshed til de målgrupper som  vi ønsker at påvirke.

Vi vil i Aarup Lokalråd gerne kunne skabe og sælge et stærkt brand for bosætning i Aarup, med de midler og frivillige kræfter som vi nu engang får ” stillet ”  til rådighed.

Det er dog ikke en nem opgave at være en frivillig organisation og samtidig amatør i en professionel medie-verden, men vi går uimponeret til opgaven, og vores ambition er klar:

Vi vil med alle midler forsøge at italesætte Aarup i positive vendinger, via artikler om skole, børnepasnings-muligheder, opslag der afspejler dagligdagen i Aarup, fortælle om nyheder og begivenheder i byens forskellige foreninger, sætte fokus på den helt unikke natur og hvad byen kan byde på af forskellige fritidsaktiviteter.

På lokalrådets Facebook side har vi p.t. 950 følgere. Det er vores helt klare mål, at dette tal runder 1.500 inden udgangen af  2018.

For at optimere udbredelsen af vore budskaber vil vi fortsætte med at booste vore facebook opslag, således at minimum 3.000 facebook brugere altid rammes af vores opslag.

Tidsplan
Lokalrådets almindelige / kontinuerlige markedsføring igangsættes allerede 1. januar, men omfanget og detailplanlægning af de større kampagner som nævnt i denne ansøgning, må naturligvis afvente udfaldet af en eventuel udlodning til Aarup Lokalråd.

Aarup Lokalråd
December 2017

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.