Aarup Lokalråd Formandsberetning året 2020 – 30.9.2021

Aarup Lokalråds årsmøde har desværre de sidste 2 år ikke kunne leve op til vedtægterne, der foreskriver at årsmødet skal holdes indenudgangen af marts måned.
Men af helt naturlige eller nærmere skræmmende årsager, blev sidste års årsmødet først afholdt i august måned.
Så med rette kan vi stille spørgsmålet – er der overhovedet sket nogetsiden da.
Det hurtige svar er både ja og nej.

Tiltag blev aflyst eller udsat – vi kunne ikke afholde lokalrådsmøderne på traditionel vis grund af forsamlingsforbuddet, men alligevel blev der arbejdet videre i mindre grupper, for at vi trods alt kunne leve op til vores egen formålsparagraf om at skabe mere liv, bevare og udvikle Aarup som attraktiv by for erhvervslivet, handelslivet, borgerne og kommende tilflyttere.

Men et er sikkert, der skal samles mange små brikker for at få Aarup til at fremstå som det optimale billede af en attraktiv bosætnings by.

Vi må bare konstatere at Lokalrådet ikke alene kan skabe alle de elementer.
Det er derfor med stor fornøjelse at vi blandt byens mangeartede foreninger, konstant ser en utrættelig kreativitet og aktivitet, senest med stiftelsen af byens nye kulturfabrik – Possementen der helt sikkert sammen med de andre kultur- og fritidstilbud – gågade arrangementer m.v. vil bidrage til at bibeholde Aarup på landkortet.
Uden disse mange tiltag i foreningerne var Aarup ikke det den er i dag. Der skal derfor lyde en stor og velment og opmuntrende tak, til alle de frivillige, der er med til at holde foreningerne og byen i gang.

Nye borgere til Aarup
….eller mangel på samme. Udviklingen i antal borgere i Aarup, har lige fra starten været Lokalrådets største udfordring, hvilket er den direkte årsag til, at vi siden den spæde start har kørt kontinuerlige bosætningskampagner på Lokalrådets Facebook side – FLYT TIL AARUP.
Det kan måske lyde underligt at flere og flere borgere skulle være et succesmål i sig selv, men for at Aarup kan bibeholde Vestfyns bedste handelsliv / Kultur- og foreningsliv skal der bare være flere og flere til at bidrage til Kommunekassen og til at opretholde handlen i butikkerne og give vores lokale håndværkere omsætning.

Lokalrådets målsætning om 2% årlig stigning i indbyggertallet – var måske lidt for optimistisk, hvilket vi jo heller ikke kan leve op til.
Pr. 1.1.2020 var befolkningstallet kun steget til 3.503. Vores målsætning var omkring 3.750
Det skyldes mange forskellige faktorer, naturlig afgang i den ældre generation, men den væsentligste er dog manglen på nye boliger i Aarup.

Men heldigvis er de almene boliger på Humlegrunden nu klar til indflytning allerede i morgen den 1. oktober.
Flot byggeri der klær´ hovedgaden og i særdeleshed Sanggaards plads, takket være initiativtagerne Steen Kjær og Poul Poulsen der sikrede, at der kom skred i planerne.

Bygge Momentum rammer Aarup lige om lidt…
Det er ingen hemmelighed at Lokalrådet´s tålmodighed med hensyn til at skaffe nye byggegrunde til Aarup har været på overarbejde de sidste par år.
Vi har med en vis grad af misundelse måtte se på, at grundsalget de sidste 2 år nærmest er eksploderet i vores nabokommuner, mens vore hylder desværre var tomme, men nu er der endelig udsigt til at der sker noget.
For 5 år siden blev vi opmærksom på at Assens Kommune i budgetårene 2017 til 2020 havde afsat en pulje på 35 mill. Kr. til opkøb af jord arealer til nye byggegrunde.
Muligheden for at planlægge en kontinuerlig udbygning af Aarup var nu oplagt, og nu kunne vi endelig se frem til at få realiseret tankerne om et nyt parcelhusområde på Lone og Jørgen Jensen´s marker ved Ørsbjergvej.
En ansøgning til Kommunen skulle senere komme til at danne grundlaget for den overordnede Byvækstplan – AARUP SYD –  som blev godkendt af Byrådet primo 2020.

Så Aarup var bare klar….Tak for det… nu skulle der bygges…
*Men som nogle siger:  ” ting tar´ den tid, ting tar´ ”
Jo men kunne vi ikke bare speede processen op indimellem
– så var der mange her i Aarup som ville blive superglade…
Andre siger:  ” den der kan vente på noget godt, kan vente længe ”

Det har vi så gjort….

og nu skal vi bare sammen glæde os over, at der inden længe forhåbentlig kan skabes en fantastisk ny udstykning med udsigt direkte ud over det vestfynske bakkelandskab.

Arkæologerne har allerede travlt med at undersøge om der eventuelt skulle være noget fra Jernalderen der skal undersøges nærmere.
Og Puh…. Vi holder vejret.

En spændende proces for Aarup er nu skudt i gang her i efteråret 2021 –

Glæd jer

Hvad er så næste skridt

Planlægning af fremtidens byudvikling er en vigtig faktor for, at Assens Kommune kan opnå succes af den nylig vedtagne Bosætningsstrategi.
Selv om Aarup og de øvrige byer i Byvækstbåndet alle er tæt på den optimale infrastruktur, er det vigtigt at kunne markedsføre en inspirerende og kontinuerlig byudvikling, for at kunne tiltrække nye borgere til Aarup.
Husk der er utrolig mange andre om buddet.

Beliggenhed – Beliggenhed – beliggenhed er for mange boligkøbere et nøgleord.

Og med al beskedenhed mener vi i Lokalrådet, at vi her i Aarup lever op til alle de krav og ønsker der stilles fra nutidens pendlerfamilier.

Aarup er utrolig populær – der er et rekord lavt antal ejendomme til salg  – grunde efterspørges konstant – der mangler lejeboliger eller mindre ejendomme til seniorer der ønsker at bytte det store parcelhus ud med en mindre bolig.
På den baggrund tør vi godt spå om, at udstykningen ved Bakkehusene, med 29 parcelhuse og op til 70 boliger til leje eller eje, vil blive fuldt udbygget inden for en 3 årig periode.
Resultat  – forhåbentlig stor befolkningstilvækst, til gavn for både Kommunen og Aarup.

Så for at vi her i Aarup ikke igen, skal havne i en LANG TØRKEPERIODE, hvor vi ser toget køre lige forbi os, har vi allerede nu opfordret de lokale byrådspolitikere til at kikke efter det næste udstykningsområde.

Ting tar´ tid – så det er nu der skal handles.

Byens Bil – et PENDLER tilbud
I vores bestræbelser på at tiltrække nye pendlende børnefamilier til Aarup, havde vi et ønske om at kunne tilbyde et ekstra tilbud der kunne øge mobiliteten yderligere, nemlig

BYENS BIL

der gir´  muligheden for at erstatte bil nr. 2 eller 3 , med en fælles og økonomisk fordelagtig delebil.

I samarbejde med det vestjyske firma Byens Bil, og med hjælp fra Totalbanken, Nybolig Landbrug v/ Dan Gørtz og tilskud fra Assens Kommunes samfundspulje, er det lykkedes os at få stationeret den første delebil på Totalbankens P Plads.
Til Maj næste år skal det evalueres om behovet fortsat er til stede i Aarup.
Men hvis der kan køre 6 biler i Ringkjøbing – så kan der vel også køre 1 eller 2 i Aarup.

Det er hurtigt og nemt at booke bilen online – Det er billigt – 80 kr. for en hel dag + kun 2,60 kr. pr. kilometer incl. benzin.

Vi håber Aarup borgerne tager godt vore tilbud.  Prøv det – støt op om delebilen.

Sund i Aarup
Selv om der var svære betingelser – også for forsamling i det fri, blev der alligevel gennemført en lang række gode arrangementet i løbet af 2020.

Men specielt den store satsning med et gratis naturvandringsarrangement for 200 personer i den skønne Kertedal, måtte desværre aflyses grundet Corona’en.
Arrangementet var ellers tildelt et tilskud fra Kommunens Lokalsamfundspulje allerede fra 2019.  Pengene måtte så overvintre 2 gange og blev endelig aktiveret den 20.  juni i år. dog med begrænsning på 100 deltagere.
Naturvandringen i det smukke istidslandskab blev en stor succes, og afsluttet med udendørs gratis fællesspisning. Aarup Hotel serverede helstegt pattegris med tilbehør.

Et fantastisk arrangement der kalder på gentagelse.

Tak til alle de frivillige i Sund i Aarup.

10 gode grunde til at flytte til Aarup
Vi har planerne for fremtidig byudvikling, men hvordan skaffer man lige investorer der er villige til at investere i Andelsboliger – almindelige lejeboliger eller ejerboliger i Aarup?
Løsningen kunne være en salgsbrochure som primært skulle tilsendes til potentielle byggefirmaer på hele Fyn og i Trekantområdet, der indeholdt 10 gode grunde til netop at vælge at investere i boligbyggeri i Aarup.
Med Kommunens hjælp blev projektet igangsat i efteråret 2020, men resultatet har desværre ikke helt stået mål med de ressourcer vi har lagt i projektet.

Lokalrådet har været og er stadigvæk i dialog med flere byggefirmaer, der kan se store muligheder i Aarup, uden det indtil videre har givet konkrete  resultater.
Helt konkret ejer Kommunen et større areal bag Solbakken – benævnt Skovhusene, som er meget velegnet til f.eks. udlejningsboliger eller andelsboliger.

Det er jo en oplagt mulighed, der burde ligge lige til højrebenet.

Nu hvor Kommunen har erhvervet arealet Bakkehusene, vil vi naturligvis gribe muligheden for at markedsføre Aarup som den optimale Pendler by. I den forbindelse vil vi foretage en kraftig og målrettet revision af brochuren, bla. med priser og grundstørrelser på de 29 kommende parcelhusgrunde.
Målgruppen vil fremadrettet primært være private, men også byggefirmaer der kunne se en fordel i at opkøbe og bygge parcelhuse til salg.

Dialogmøder med udvalgte politikere
De årlige dialogmøder som Lokalrådene tilbydes, er fra Kommunens side tænkt som en af grundpillerne til at fremme dialogen mellem de enkelte lokalsamfund og det samlede byråd. På møderne sætter vi selv den dagsorden, der efter vores skøn har mest betydning for Aarup. Vi går målrettet efter resultater, og følger skarpt op vore holdninger og ønsker.
Vi begrænser os dog ikke til dette ene årlige møde, men vil løbende blande os i de politiske beslutninger som kan få betydning for vores by.

Nærmere orientering fra mødet kan i øvrigt ses på Aarup.dk under
Titlen: Aarup Lokalråd Aug./sep. 2021

Men et enkelt punkt fra mødet vil jeg gerne fremhæve.

Både skolebestyrelse og Aarup Lokalråd har haft KYS OG KØR punktet på dialogmøderne de sidste 4 år, idet der hersker trafikalt kaos om morgenen, når skolebørnene skal afleveres af busser og private.
Der er tale om et forslag til en sløjfe ved Torpvej, så bilerne på en sikker og lettere måde kan sætte børn af om morgenen – og skabe en langt bedre trafiksikkerhed for børn og forældre.
Det vil formentlig koste ca. 3 mio. kr.
På mødet var der generel god opbakning til anlægget, men pengene hertil skal jo findes, hvorfor lokalrådet opfordrede politikerne til at få projektet med i næste års budget.
Vi vil sammen med skolebestyrelsen følge op på dette vigtige punkt. Nu må der altså snart ske noget.

Nyheder fra Lokalrådet

Lokalrådet videregiver løbende informationer om Lokalrådets virke i Lokalpressen, men mange relevante her og nu informationer formidles via Lokalrådets Facebook side ”FLYT TIL AARUP”

Jeg vil gerne appellere til at I alle følger vores side og ser gerne at vores opslag deles.  På forhånd tak.

Økonomi
Når kassereren om lidt aflægger regnskabet for 2020, vil I måske undres over Lokalrådets store kassebeholdning. Det er ikke fordi vi er ”kornfede” eller på anden vis ”gemmer” penge væk fra offentligheden. Nej det er derimod pandemien der desværre har udskudt planlagte aktiviteter.

Vi modtager kun 15.000 kr. årligt fra Kommunen til vores basis arbejde, hvilket ikke levner ret mange muligheder for at fremme vores sag. Pengene gror altså ikke på træerne eller omvendt.

Heldigvis har vi mulighed for at søge forskellige puljer på Kommunen, uden dog at vi kan budgettere med fremtidige tiltag.

Tak for samarbejdet

Jeg vil slutteligt gerne takke hele bestyrelsen i Lokalrådet for konstruktivt samarbejde i årets løb, samt alle jer der har brugt fritid og ydet en kæmpe indsats i lokalrådets forskellige aktiviteter.

En særlig tak skal lyde til vores afgående Kasserer Conny Møller Jensen og Merete Siggard der har været engageret i Sund i Aarup, samt Henrich Svendsen der har været Industriens repræsentant samt vores faste tekniker og altmuligmand, når der skulle afholdes arrangementer her i Bio.

Med håbet om en lys fremtid for Aarup, overlader jeg herved beretningen til behandling, og forhåbentlig godkendelse af forsamlingen.

Tak for ordret.

Kjeld Alsholm
Formand for Aarup Lokalråd

 

Aarup.dk er ved at lukke ned, så vi modtager ikke nye indlæg.

 

Bogmærk Permalink.